Plastik Enjeksiyon ve Kalıp Tasarımı
Menü

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Plasma Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile veri sorumluları için kişisel verisini işlediği ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmiştir.

Müşterilerimizin özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Şirketimiz adına, müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Amacımız, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.


Kişisel verilerin toplanmasındaki yasal dayanak nedir?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, müşterilerimizin hizmetlerimizden faydalanabilmesi amacıyla, kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde, şirketimiz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri, her türlü ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat ve tüm otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek; size özel hizmet ve teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek; işyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle genel müdürlük ve fabrika binalarımızda kamera görüntülerini kaydetmek; kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmektir.


Kişisel verileriniz hangi kanallardan toplanır?

Kişisel verileriniz, şirketimizin Genel Müdürlük birimleri, internet sitemiz, internet sitemiz üzerindeki iletişim formumuz, iletişim hatlarımız ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.


Kişisel verilerinizin saklanması

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte kişisel verileriniz, Kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, Hazine Müsteşarlığı gibi otoritelerle; ortaklarımız ve doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile tüm faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız, birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir. Üçüncü taraflarla veri paylaşımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.


Kişisel verilerinizin korunması

Güvenlik politikalarımızda belirtildiği üzere; Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. Şirketimiz bu doğrultuda verilerinizin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ve güvenliğini sağlamak adına gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.


6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları


Kişisel verilerin korunması kanunundan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK’nın “İstisnalar” Başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

• İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenme ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteme,

• Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

• Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteme,

• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep etme,

• Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,

• Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla şirketimizce yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.


Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Mevzuat gereğince, şirketimizin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri, 10 yıl süre ile saklamasına dair yasal zorunluluk söz konusudur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilecektir. Bu süre zarfında, kişisel verileriniz şirketimiz tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.


Kişisel verileriniz hakkında soru ve talepleriniz mi var?

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili talep ve sorularınızı, plasmaplastik@hs01.kep.tr adresinden veya posta yoluyla “ Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Ebulfez Elçibey Sokak No:15 PK:41400 Gebze-Kocaeli Türkiye” adresinden şirketimize bildirebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir.

• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

• Noter vasıtasıyla,

• Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

• İnternet sitesindeki KVKK başvuru formu ile,

• Başvuru sahibine ait kayıtlı elektronik posta adresinden aşağıdaki şirket e-posta adresine gönderilmek suretiyle,

• Aşağıdaki fiziki posta adresine gönderilecek imzalı posta veya kargo ile,

- Unvan: Plasma Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- Mersis no: 0730038069200019

- E-posta adresi: plasmaplastik@hs01.kep.tr

- Fiziki adres: Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Ebulfez Elçibey Sok. No:15 PK:4100 Gebze - Kocaeli / Türkiye

- Veri sorumlusu: Plasma Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Gebze Ticaret Odası’nın 20876 sicil sayısında kayıtlı, 0730038069200019 MERSİS numarasına sahip, Gebze Güzeller OSB. Ebulfez Elçibey Sok. No:15 Gebze - Kocaeli / Türkiye adresinde bulunan Plasma Plastik ünvanlı KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.

Bizimle İletişime Geçin